Restrukturyzacje, upadłości i postępowania układowe

Kancelaria Restrukturyzacji PREST - Oferta

Wiele firm zbyt późno dostrzega potrzebę restrukturyzacji, gdy pozostaje mniej możliwości, a ratowanie firmy może być utrudnione. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone zarówno wobec dłużnika niewypłacalnego, jak i zagrożonego niewypłacalnością. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zmniejszenie całkowitego zadłużenia firmy i odzyskanie warunków do prowadzenia działalności operacyjnej. Istotą wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych jest zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami, który pozwala na restrukturyzację istniejących zobowiązań poprzez np.

Wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala na ochronę firmy przed postępowaniami egzekucyjnymi, bądź zabezpieczającymi zarówno w toku postępowania, jak i po zawarciu układu, przy czym proszę pamiętać, że należy regulować zobowiązania bieżące.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu, którego przewaga nad pozostałymi postępowaniami polega na tym, że do sądu składa się wniosek o zatwierdzenie układu, który został już przez wierzycieli przyjęty w trakcie tego postępowania. Natomiast w pozostałych postępowaniach w pierwszej kolejności należy złożyć do sądu wniosek o otwarcie postępowania, a dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu można przystąpić do procedury głosowania nad przyjęciem układu.
  2. przyspieszone postępowanie układowe, którego istotą jest uproszczony tryb procedury. Jeżeliwniosek o otwarcie i przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego został rozpatrzony pozytywnie dłużnik uzyskuje natychmiastową ochronę przeciwegzekucyjną, a sąd wyznacza nadzorcę sądowego,
  3. postępowanie układowe, w toku którego w postanowieniu o otwarciu postępowania układowego, sąd powołuje nadzorcę sądowego, który ustala skład masy układowej przez sporządzenie spisu inwentarza oraz sporządza i składa sędziemu komisarzowi plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika, jak również spis wierzytelności. Dłużnik w trakcie postępowania może dokonywać czynności zwykłego zarządu, a chcąc przekroczyć wskazany zakres działania zobowiązany jest uzyskać zgodę nadzorcy sądowego.
  4. postępowanie sanacyjne, które oprócz zawarcia układu zakłada również wdrożenie rozwiązań pozwalających na  efektywniejsze funkcjonowanie firmy, przy czym dłużnik traci zarząd nad swoim przedsiębiorstwem na rzecz zarządcy.

Wybór sposobu restrukturyzacji poprzedzony jest kompleksową analizą struktury zobowiązań firmy, wartości majątku i uzależniony jest od możliwości i oczekiwań Klienta. Zapewniamy pełną opiekę prawno – ekonomiczną w toku postępowania, w szczególności w zakresie przygotowania propozycji układowych, sporządzenia wstępnego planu restrukturyzacji, planu restrukturyzacji, testu prywatnego wierzyciela.

Wniosek o upadłość - W sytuacji gdy analiza prawno – ekonomiczna firmy nie rokuje na skuteczne przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, Kancelaria może przygotować wniosek o upadłość firmy. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

Zadzwoń po bezpłatną informację
535 882 541

Współpraca:

Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net